Wish [B4X] XUI Views B4XSwitch properties per code

Top